INFERMIERIA NË EDUKIMIN DHE PROMOVIMIN SHËNDETËSOR

Përshkrimi i lëndës:

Ky modul do të shqyrtojë dobit e shëndetit, prioritetet e shëndetit dhe përcaktuesit e shëndetit, rregulloret vendore dhe nacionale të aplikueshme për shëndet, burimet dhe mundësitë për edukim shëndetësor.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Njohja e studenteve lidhur me përgjegjësitë infermierike në mësimin dhe promovimin e shëndetit, rehabilitimi dhe kontributi i profesionisteve të tjerë të shëndetësisë.

 

Me perfundimin e kesaj lende, studentet do te dijne te sillen dhe aftesojne:

 • Metodat individuale dhe ne grupe
 • Demostrimi jetesor, luajtja e rolit te huaj, njerezit reklam
 • Çfaqja e drames apo teatrit shendetsor dhe ekspozita shendetsore
 • Kurset edukative shendetsore
 • Kompjuteri Multimedial

 

Literatura:

 • Tomja A,  Basha E, Pula A. 2004. Tiranë. Bazat e Infermieristikës së Përgjithshme. Kapitulli III.
 • Delta 2005.Prishtinë; Shkathtësit e bashkëpunimit  dhe komunikimit
 • Begzati, A. Përkujdesja Shendetesore Stomatologjike, Prishtinë 2002
 • Epidemiologjia– Shëndeti Publik. 2003. Tiranë
 • Ramadani N. 2003. Shëndetësia Publike & Etika. Prishtinë
 • Sarolli Y., Dr.Kosta J., Dr.Hoxha A., Dr.Stratobërdha DH., Dr.Hasani V. 2003. Shëndeti Publik. Tiranë
 • Toukola M. 2005. Promovimi Shëndetësor. QEVI-MSH. Përkrahja Finlandeze për edukim të vazhdueshëm infermierik në Kosovë
 • Zylfiu N. Didaktika (Teoria e mësimit dhe e mësimdhënies). Prishtinë. 2005

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US