KUJDESI INFERMIERIK GERIARTRIKE DHE REHABILITIMI

Përshkrimi i lëndës:

Lënda përfshinë konceptet baze te anatomise funksionale, fiziologjise se aparatit muskuloskeletik, të anomalive të bashkëlindura, të fituara dhe traumat e aparatit skeletik. Studentet do të paisen me njohuri të kujdesit infermieror për pacientët që i nënshtrohen ndërhyrjeve të ndryshme, si dhe të përcaktojë diagnozat infermierore për këta pacientë.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Kjo lëndë përqëndrohet në kujdesin geriatrikë dhe rehabilitues në shëndetësi dhe mirëqenien e njerëzve në moshë dhe të hendikepuarit.

 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

  • Shpjegojnë faktorët e ndërlikuar që ndikojnë ne procesin e mplakjes.
  • Bëjnë analizimin e nevojave të veqanta individuale të pleqëve.
  • Shpjegojnë menagjimin e rrezikut.
  • Debatojnë pikat kyqe në rrethana të jetesës te pleqtë, ndikimet e tyre në shëndet apo mungesë të tij.
  • Identifikojnë mbështetjen formale dhe joformale për te moshuarit.

 

Literatura:

  • Department of Health, Social Sciences and Public Safety (2004) Community health nursing: current practice and possible futures,Northern Ireland: DSSPSNI.
  • welsh Assembly Government (2003a) The strategy for older people in ëales, Cardiff:WAG.
  • welsh Assembly Government (2003b) Quality of fundamental aspects of health and social care for adults Cardiff:WAG.
  • Tietz, textbook of clinical chemistry. Carl. A.
  • Sulçebe G., Hoxha A. Imunologjia Patologjike, Tiranë, 2004.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US