KUJDESI INFERMIEROR NË KIRURGJINË E PËRGJITHSHME DHE TË SPECIALIZUAR

Përshkrimi i lëndës:

Qëllimi i studimit është njohja e  infermieristikes  ne  kirurgjine e pergjithshme dhe te specializuar si dhe pergatitja  e tyre  me  nocionet  baze  per  kirurgjine dhe  trajtimin e pacienteve ne kirurgji.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Rezultatet e pritura të nxënies (nënkuptojnë njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë që do ti fiton studenti pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi.

Me  përfundimin e këtij kursi studenti do të jetë në gjendje të:

 • Fiton njohurite themelore te nozologjise, diagnostikimit dhe te terapise se duhur konzervatore kirurgjike te pacientet me semundje te ndryshme kirurgjike.
 • Fiton njohurite themelore per organgramin e puneve klinike  per nje institucion shendetesor.
 • Merr njohuri për mbledhjen dhe deponimin elektronik te te dhenave
 • Perdore metodat statistikore për hulumtime klinike.

 

Literatura:

 • The fundamental nursing Process, Lippincot, 2007.
 • Advance Nurse, USA, 2008
 • Or Nurse, Usa 2008
 • The fundamental nursing Process, Lippincot, 2007.
 • Advance Nurse, USA, 2008
 • Or Nurse, Usa 2008
 • Surgical Nursing, Lippincot, 2000.
 • Bytyqi C, Pustina A. Ortopedia dhe Traumatologjia e sistemit osteomuskular. Dispenca, 2009.
 • Gjika E, Qaushi Gj, Mazniku I. Ortopedi-Traumatologji. 2004
 • Pecina i suradnici.Ortopedija. Medicinska bibloteka, Zagreb 2004.

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US