KUJDESI INFERMIEROR NË MJEKËSINË E PËRGJITHSHME DHE TË SPECIALIZUAR

Përshkrimi i lëndës:

Njohja e Infermieristikës mbi mjekesine e pergjithshme dhe te specializuar, me theks te vecante ne semundjet e brendshme tek të sëmurët me sëmundje respiratore, kardiake, reumatizmale. Studentët do të aftësohen për aplikimin e njohurive teorike dhe praktike, respektivisht për përshkrim dhe kuptim mbi specifikat e zhvillimit dhe organizimit të shërbimeve të patologjisë dhe trajtimit të këtyre të sëmurëve.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Sensibilizimi dhe zhvillimi i kompetencave infermierore në vlerësimin, diagnostikimin, planifikimin dhe ndërhyrjen infermierore në pacientët me probleme respiratore, kardiake dhe reumatizmale.

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë përmbajtjen e lëndës, objektin e studimit dhe rëndësinë e saj dhe aplikimin e saj në jetën e përditshme.
 • Zhvillojnë shkathtësitë ne ekzaminimin klinik te te semurit me semundje internistike.
 • Pervetesojne metoden subjektive (anamnezes) dhe metodat objektive të ekzaminimit të pacientit.
 • Praktikojne njohurit për sëmundjet internistike, metodat bazë për diagnostikimin, përcjelljen klinike dhe trajtimin e këtyre sëmundjeve.

 

Literatura:

 • Boon A.N, Colledge R.N,Walker B.R, Hunter J. Davidson's Principles and Practice of Medicine, 20th Edition, International edition, 2006
 • Kumar P, Clark M. Clinical Medicine, 6th Edition, International edition, 2005
 • Fauci A, Braunwald E et all. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition, International edition, 2008
 • Rexhepi S. Reumatologjia. Prishtinë, 2006
 • Tafaj A. Reumatologjia. Tiranë, 2004
 • Sëmundjet Infektive. E. Eltari – Dh. Kraja, Tiranë; 2009
 • Sëmundjet Infektive. J. Pulo, Tiranë; 2005
 • Opca Klinicka Infektologija. Grup autoresh, Zagreb, 2006
 • Prof.Ass. Afërdita Krasniqi-Daka, Atlas i Dermatovenerologjisë,2006, Prishtinë
 • Boon A.N, Colledge R.N,Walker B.R, Hunter J. Davidson's Principles and Practice of Medicine, 20th Edition, International edition, 2006
 • Kumar P, Clark M. Clinical Medicine, 6th Edition, International edition, 2005
 • Manojlovic D. Interna Medicina. Beograd, 2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US