KUJDESI DHE PARIMET E PËRGJITHSHME INFERMIERORE -II-

Përshkrimi i lëndës:

Kjo lëndë vazhdon do t’i njoh studentët e infermierisë me konceptet e kujdesit infermieror modern dhe dëshminë e praktikës themelore. Studentët do të marrin njohuri mbi kontributin kryesor të kujdesit infermieror ndaj, individit, klientit-pacientit, familjes dhe komunitetit me qëllim të ruajtjes së shëndetit. Përcaktimin e rëndësisë të stileve të jetës, duke ndihmuar në kutpimin e ndryshimeve personale, subjektive dhe ambientale, përgjegjës të efekteve të këtyre faktorëve mbi shëndetin.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Qëllimi i studimeve është të përcaktojë caqet dhe kufijtë e aftësive profesionale  nëpërmjet një rruge njohëse dhe me eksperiencë që lejon përballjen e koncepteve dhe tematikave relative në takimin me tjetrin, duke nënvizuar vështirësinë e lidhjes dialoguese me të ndryshmen, njëherit të pregatitë  ata si infermiere te pergjithshem te afte per pune te pamvarur pas mbarimit te studimeve.

Me përfundimin e këtij moduli studentët do të jenë në gjendje të:

  • Shpjegojnë parimet e kujdesit infermieror,
  • Të përshkruajnë rolin dhe bashkëpunimin në mes të punëtorëve shëndetësorë në shoqëri
  • Praktikojnë kujdesin themelorë infermierik për individin, klientin-pacientin, familjen dhe komunitetin
  • Te punojne te pamvarur pas mbarimit te studimeve.

 

Literatura:

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US