HIGJIENA DHE PARIMET E KONTROLLIT TË INFEKSIONIT

Përshkrimi i lëndës:

Të përgatisë studentët me njohuri bazë të kujdesit infermieror dhe të aftë për punë të pavarur pas mbarimit të studimeve. Prevenimi i riprodhimit të mirkroorganzimave patogjenik, burimet dhe trasmetimi i i organizmave patogjenik si dhe rruget trasmitive, mekanizmat mbrojtës të trupit të njeriut, parimet higjienike, dhe kriteret e higjienës në objektet e kujdesit shëndetësor.  Parimet themelore të higjienës; Si Mjedisi ndërhynë për shëndetin e njeriut, identifikimi i treguesve mjedisorë, standardet, normativat. Higjiena në kushte emergjente, epidemitë, fatkeqësitë natyrore.Njohja me definicionin e spitalit (roli dhe funksionimi).

 

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Qëllimi i mbikqyrjes së infeksioneve spitalore është ulja e incidences së infeksioneve spitalore, permes së cilës do të ulet edhe sëmundshmëria ,vdekshmëria dhe shpenzimet e ndërlidhura me infeksione spitalore.Menaxhimi i mbeturinave spitalore,sanitacioni,Higjiena spitalore,metodat e dezinfektimit te hapsirave spitalore/ pranimi-dhomat e pacienteve, sallat operative, nyjet sanitare, lavanteria etj).  

 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të sqarojnë dhe zbatojnë:

 • Njohurit themelore në lidhje me ndikimin e mjedisit në shëndetin e njeriut, efektet pozitive dhe negative.
 • Sëmundjet e shkaktuara nga mjedisi, zbulimin e hershëm të ndotesve.
 • Vlerësimin e rrezikut Mjedisor.
 • Parimet e higjienës.
 • Politikat e kontrollit të infeksionit të komunitetit.
 • Politikat e kontrollit të infeksionit në institucionet e kujdesit shëndetësor.
 • Politikat e hudhjes në vend të sigurtë të mbeturinave klinike në amvisni dhe institucion shëndetësor
 • vlerësojë dhe krahasojë gjendjen shëndetësore të popullsisë dhe faktorët që ndikojnë nëpërmjet treguesve të shëndetit;
 • Sëmundjet e shkaktuara nga mjedisi, zbulimin e hershëm të ndotesve.
 • Të identifikojnë problemet prioritare dhe të propozojë masa për përmirësimin e gjendjes shëndetësore; për të formuar një opinion që do të mundësojë që në punën e tij në të ardhmen.
 • Të shohim komunitetin si tërësi; të kontribuojë në ruajtjen dhe promovimin e shëndetit.

 

Literatura:

 • Tomja A., Pula A., Basha E.: Bazat e Infermieristikës së Përgjithshme. Tiranë. 2004
 • The Fundamental Nursing Process, Lippincot. 2007
 • Hyska J., Roshi E., Bare P., Burazeri G. – Shëndeti Mjedisor.  Tiranë, 2005
 • Kika E., Pirushi R., Alliu V. Bazat e Infermieristikës. Tiranë. 2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US