SHKATHTËSI STUDIUESE DHE SHKENCORE

Përshkrimi i lëndës:

Ky modul informon studentët me përcaktimet statistikore, metodologjinë e Informatikës mjekësore, të dhënat e organizimit në kompjuter, përgatitja e të dhënave për përpunim elektronik, përpunimin dhe paraqitjen e të dhënave. Probabiliteti i ndodhjes dhe shpërndarjen normale.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Studentët do të mësojnë për të llogaritur parametrat statistikore si madhësi mesatare, masat e korrelacionit, ndryshueshmërin linearestudimi i serive kohore me metodat prirje, llogaritjen e regresionit linearGjithashtu do të mësohen për testimin e hipotezes me ane te  testeve statistikore të tilla si T-testit dhe X2-test.

Me përfundimin e këtij moduli studentët do të jenë në gjendje të :

  • Zbatojne dhe shpjegojnë parimet baze te interpretimit sasior,
  • përshkruajnë interpretimet sasiore te fenomeneve biologjike, si nga pikemapmja fizike ashtu nga ajo sasiore,
  • Praktikojnë njohurite themelore infermierik për vleratstatistikore.
  • Beje testimin e hipotezes me ane te testeve statistikore të tilla si T-testit dhe X2-test

 

Literatura:

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US