SISTEMI I PËRPUNIMIT TË INFORMACIONIT

Përshkrimi i lëndës:

Të krijojë te studentët njohuritë bazë mbi kompjuterin, t’i familiarizojë ata me komandat kryesore të MS-WINDOWS, MS-WORD, MS-EXCEL. Si dhe t’u japë atyre njohuritë bazë mbi mënyrën e përpunimit të dokumentave në MS-Word dhe tabelave në MS-Excel.

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Të krijojë te studentët njohuritë bazë mbi kompjuterin, rrjetin informatik dhe mbi të gjitha të jenë të aftë të hartojnë dhe të përpunojnë të dhëna në programe kompjuterike.

 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të :

  • Përvetësojë bazat e njohurive më të fundit rreth përbërësve fizikë (hardëare) dhe llogjik (softëare) të përpunuesit elektornik,
  • Beje kodifikimin i informacioneve dhe aplikimet (zbatimet) më të shpeshta ose më të zakonshme.
  • Njohe konceptet hyrëse të programit dhe të kenë njohuritë bazë  që kanë të bëjnë me tematikën dhe rrjetin informatik.
  • Hartojë dhe të përpunojë të dhëna në programe kompjuterike.

 

Literatura:

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US