BIOLOFIZIKË, BIOKIMI DHE RADIOLOGJI

Përshkrimi i lëndës:

Studenti do të marr njohuri mbi molekulat, enzimat, proteinat dhe mbi funksionet  e tyre në qeliza. Gjithashtu do të marr njohuri mbi funsksionet kryesore të qelizave dhe rolin e geneve në organizmin e njeiut. Do të pajise studentët me konceptet bazë të finalizuara me interpretimet e fenomeneve në Fizikën Mjekësore, si nga pikpamja fizike ashtu edhe nga ajo statistikore. Lënda synon të përgatisë studentët me njohuritë themelore mbi proceset fizike që ndodhin gjatë bashkëveprimit të rrezatimit me mjedisin/lëndën dhe si përftohen imazhet mjekësorë. Të njohë studentët me llojet e imazheve, analogë dhe numerikë dhe me disa nga teknikat kryesore me anën e të cilave përftohen këto imazhe.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit

Programi studimit, ka për qëllim ti japin studentit njohuritë bazë në lenden e bifizikes dhe biokimisë, e cila do të sherbejë si themelë për profesionin e tyre dhe per përvetësimin sa më të madh të lëndëve në vijim. Gjithashtu, t’u japë studentëve informacionin e nevojshëm në lidhje me dozat e rrezatimit dhe njësitë matëse të tyre, përparsitë, mangësitë dhe rreziqet e teknikave të ndryshme.

 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të :

 • Kuptoj elementet bazike strukturore të organizimit dhe interaksionin e tij fizik dhe kimik
 • Familjarizohet me lidhjen mes strukturës dhe funksionit të molekulave specifike.
 • Kuptoj elementet bazike strukturore të organizimit dhe interaksionin e tij fizik dhe kimik
 • Kuptoj/interpretoj balansin dhe pavarsinë dinamike të molekulave në organizmin e njeriut.
 • Marrin informacionin e nevojshëm mbi imazhet mjekësore dhe disa nga teknikat kryesore me anën e të cilave ata përftohen.
  • Njihen për disiplinat e tjera që synojnë përgatitje më të thelluar profesionale.

 

Literatura:

 • Serxhio Medaglini, Konceptet e psikofizikës, Fashikujt, Siena 2005
 • Eleonora Piazza, Konceptet e biomagnetizmit, Fashikujt, Siena 2005
 • M. Fortunato, M. Rigato, Bazat e Fizikës, Tipografia e Sienës, Siena 2005
 • Stephen T.Thornton : Fizika moderne, 2010 Tetovë
 • Matjani. H, Manuali i medikamenteve, 2005, Tiranë
 • Parimet Fizike të Imazherisë Mjekësore (2006),[Engjëll Hysenbegasi]

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US