BAKTERIOLOGJI, VIROLOGJI DHE PARAZITOLOGJI

Përshkrimi i lëndës:

Në këtë program studimi njoftohen lidhur  me kultivimin e baktereve dhe të viruseve, lidhjen mes njeriut dhe mikrobit, mikroorganizmat patogjenik, izolimet e mikroorganzimave tek pacientët, uji, ushqimi dhe objektet.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit

Fitimi i njohurive te studenteve lidhur me prevenimin e riprodhimit të mirkroorganzimave patogjenik, burimet dhe trasmetimi i  organizmave patogjenik si dhe rruget trasmitive, mekanizmat mbrojtës të trupit të njeriut.

 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

  • Kuptoj dhe interpretoj diagnostifikimin e infeksionit (ne mënyrë teorike dhe praktike).
  • Marrë dhe të përcjellë mostrat mikrobiologjike.
  • Zhvillon mendimin se si të eliminoj mikrobet në ambient dhe në trup.
  • Dekontaminoj pacinetin dhe ambientin.
  • Dijë se si të përdor teknikat aseptike.

 

Literatura:

  • Betim Byku, Xheladin Çeka (red.) Mikrobiologjia e përgjithshme 1, Tiranë : Albpaper, 2003
  • Andoni R. Mikrobiologjia, Tiranë 1999. Sulçebe G., Hoxha A. Imunologjia Patolkogjike, Tiranë, 2004.
  • Gilligan P., Smiley N., Shapiro D. Cases in Medical Microbiology and Infectious Diseases, 3rd ed., ASM Press, Washington D.C., 2003

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US