GJUHË ANGLEZE PËR INFERMIERI

Përshkrimi i lëndës:

Studimi orientohet drejt përvetësimit të gjuhës së huaj në shkrim, lexim dhe komunikim gojor. Fokus të veçant do t’i kushtohet mësimit të termave specifike që i përkasin lëmisë së Infermierisë. Studenti duhet të njohë konceptet kryesore të antropologjisë kulturore me referim të veçantë antropologjisë mjekësore dhe profesionit te Infermierisë. 

Studenti duhet të njohë linjat themelore të teorive kryesore dhe metodave kërkimore.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit

Kjo lëndë synon në aftësimin  e studentëve me shqiptimin e saktë të fjalëve, ndërtimin e fjalive dhe në përdorimin e gramatikës së kësaj gjuhe.

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

  • Përdorë termet relevante në gjuhën e huaj.
  • Lexoj materiale të ndryshme në gjuhën e huaj.
  • Përdor fjalorin në mënyrë adekuate si dhe të bëjë hulutmime të literaturës në gjuhën e huaj.
  • Raportoj drejt për rastin tek profesionistët.

 

 

 

Literatura:

  • Llambi Leka , Mentor Petrela, Nelson Qirjaku. Udhëzues bisedimesh mjekësore dhe fjalor shkurtimesh të fjalëve mjekësore në gjuhët shqip, frëngjisht, anglisht, italisht Tiranë: Dituria, 2005
  • “Opportunities” – Pre-intermediate; EFL BOOKS Hillside Press; Coursebook and workbook
  • Sikorzynska, Anna; Mower, David; Harris, Michael; Opportunities/Elementary, Longman English Success, 2004

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US