METODAT E HULUMTIMIT DHE INFORMATIKA NE INFERMIERI

Përshkrimi i lëndës:

Thelbi i kërkimit shkencor është studimi objektiv i botës që na rrethon.Gjithashtu do të mësohen për testimin e hipotezes me ane te  testeve statistikore të tilla si T-testit dhe X2-test.

Të krijojë te studentët njohuritë bazë mbi kompjuterin, t’i familiarizojë ata me komandat kryesore të MS-WINDOWS, MS-WORD, MS-EXCEL. Si dhe t’u japë atyre njohuritë bazë mbi mënyrën e përpunimit të dokumentave në MS-Word dhe tabelave në MS-Excel.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit

Metodat e kërkimit shkencor në shkencat infermierore kanë për qëllim të prodhojnë të dhëna mbi të cilat mund të themelohen teoritë infermierore si dhe të prodhohen mjete dhe teknika për të vepruar në praktike.

 

Studenti do te jete i afte, te dije per:

  • Përvetësojë bazat e njohurive më të fundit rreth përbërësve fizikë (hardëare) dhe llogjik (softëare) të përpunuesit elektornik,
  • Beje kodifikimin i informacioneve dhe aplikimet (zbatimet) më të shpeshta ose më të zakonshme.
  • Njohe konceptet hyrëse të programit dhe të kenë njohuritë bazë  që kanë të bëjnë me tematikën dhe rrjetin informatik dhe mbi të gjitha të jetë i aftë të hartojë dhe të përpunojë të dhëna në programe kompjuterike.
  • konceptet bazë të metodologjisë së kërkimit shkencor
  • dallimi midis një kërkimi shkencor dhe një kërkimi të çfarëdoshëm,
  • format e ndryshme të kërkimit dhe teknikat e tij, mënyrën se si zgjidhet problematika e kërkimit,
  • §njohuritë fillestare të analizës së të dhënave si dhe shkrimi i një raporti kërkimi.

 

Literatura:

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US