GJUHË ANGLEZE IV

Kjo lëndë  është e dizajnuar për studentët qe kanë nivel te mirë të njohjes së gjuhës angleze (upper-intermediate leve). Lënda ka për qëllim të pasuroj njohjen e anglishtes me terma politike për studentët,  siç janë: komunikimi, ligjet ndërkombëtare, menaxhimi i krizës politike, etj..

 

Rezultatet e pritura të mësimit

Me përfundimin e lëndës studentët do të jenë të aftë të:

  • kuptojnë në nivel të avancuar gramatikën e gjuhës angleze
  • komandojnë fjalor të pëtdorur shpesh në politik
  • diskutojnë cështje politike në mënyre të pavarur në gjuhën angleze
  • aplikojnë parimet e gramatikës së gjuhës angleze
  • lexojnë artikuj dhe libra në gjuhën angleze në mënyrë të pavarur

 

Literatura themelore:

  • David Cotton, David Falvez, Simon Knet, Market Leader Upper-Intermediate Business English, Botues Longman, 2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US