PARLAMENTARIZËM

Parlamentarizmi është disiplinë shkencore juridiko-politike e cila për objekt ka sistemin parlamentar të qeverisjes. Përmes kësaj lënde studentët do të fitojnë njohuri themelore për organizimin  dhe funksionimin e sistemit parlamentar të qeverisjes në aspektin politik, juridik dhe historik, lindjen dhe zhvillimin e këtyre institucioneve, si dhe tendencat bashkëkohore të zhvillimit të tij.

 

Rezultatet e pritura të mësimit

Me përfundimin e lëndës studentët do të jenë të aftë të:

  • kuptojnë parimet bazë të sistemit prlamentar
  • dijnë ndarjen e pushtetit në mes tri degëve të pushtetit
  • ilustrojnë strukturën e llogaridhënjes në sisteme parlamentare
  • kategorizojnë institucionet dhe akterët kryesor në sistemin parlamentar
  • diskutojnë funksionimin e sistemit paralamentar, si dhe përparësitë e dobësitë e tij në kontekste të ndryshme politike

 

Literatura themelore:

  • Dr.sc. Arsim Bajrami, “Demokracia Parlamentare, (aspektet krahasuese), botim i katërt  Shtëpia botuese “Flaka”, Shkup-Prishtinë 2005, Faqe 328
  • Dr. Xhezair Zaganjori, “Deokracia dhe shteti i se drejtës”, Shtëpia botuese “Luarasi”, Tiranë, 2002 faqe 220
  • Dr.sc. Luan Omari, “Sistemi Parlamentar”, botimi Tiranë,1994
  • Mr.sc. Sadik Haxhiu, “Sistemet elektorale”, Instituti i Statikës “Rahmil Nuhiu”, Prishtinë 2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US