POLITIKA DHE INSTITUCIONET E BE-SË

Kjo lëndë do të shtjellojë konceptet kryesore të politik-bërjes në nivel të BE, duke përfshi teoritë kryesore të integrimit, sistemin politik supranacional, governancën shumë nivelëshe, si dhe institucionet e akterët kryesor në vendim-marrje në BE. Fokusi kryesor është në politikat e BE dhe procesin e politik-bërjes brenda governancësh shumë nivelëshe, roli i vendeve anwtare, si dhe akterët supra dhe sub nacional në kontekstin e këtij procesi. Për më tepër, brenda politikës së zgjërimit fokus i veçantë do ti kushtohet Ballkanit perëndimor dhe Kosovës në këtë proces.

Rezultatet e pritura të mësimit

Me përfundimin e lëndës studentët do të jenë të aftë të:

  • kuptojnë qasjet teorike të integrimit evropian
  • ilustrojnë strukturën e governancës shumë nivelëshe të BE
  • identifikojnë kontekstin politik dhe akterët në politik-bërje në të gjitha nivelet në BE
  • diskutojnë çështje politike në nivel të BE
  • kritikojnë llogaridhënjen dhe demokracinë në politik-bërje në BE

 

Literatura themelore:

  • Henrik Enderlein et al. (eds.): Handbook on Multi-Level Governance. Cheltenham: Edward Elgar 2012
  • Beate Kohler-Koch/FabriceLarat (eds.): European Multi-Level Governance Contrasting Images in National Research. Cheltenham: Edward Elgar 2009
  • Andrew Geddes et al. (eds.): The European Union and South East Europe. The Dynamics of Europeanization and Multi-Level Governance. Basingstoke: Routledge 2012
  • Michelle Cini et al. (eds.): European Union Politics. 4th ed. Oxford: Oxford UP 2013.
  • Helen Wallace/Mark A. Pollack/Alasdair R. Young (eds.):Policy-Making in the European Union.  6th ed. Oxford: Oxford UP 2010

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US