HYRJE NË POLITIKËN KRAHASIMTARE

Gjatë zhvillimit të kësaj lënde studentët do të njoftohen për temat kryesore, qasjet dhe metodat, si dhe trendët intelektualë që ekzistojnë  në politikën krahasimtare. Theks i veçantë do t’i kushtohet shtjellimit të sistemeve politike të vendeve më paradigmatike, siç janë Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe të tjera duke përfshi Kosovën dhe vende të rajonit.  

Rezultatet e pritura të mësimit

Me përfundimin e lëndës studentët do të jenë të aftë të:

 • kuptojnë qasjen komparative në politk
 • kuptojnë konceptet, temat, çështjet kyçe që përdoren për krahasim në politikat krahasimtare si diciplinë
 • dijnë se si zhvillohen procese të ndryshme politike në vende të ndryshme dhe përmes kësaj edhe proceset politike në nivel lokal
 • dallojnë modele të ndryshme të sistemeve demokratike e jo demokratike
 • përdorin aftësit e nevojshme analitike dhe të menduarit kritik
 • përdorin teknikat e punës shkencore, veçanërisht të metodës krahasimtare

 

Literatura themelore:

 • Comparative politics: integrating theories, methods, and cases, Dickovick, J.T. & Eastwood, J., Oxford, 2015
 • Hague, Rod dhe Harrop, Martin (2010): Comparative Government and  Politics: An introduction, London: Palgrave Macmillan, botimi i tetë
 • Mayer, Lawrence C. dhe të tjerët (2003), Politikat krahasuese, Ora, Tirana,
 • Heywood, Andrew (2008): Politika, Prishtinë: Brezi ’81
 • Almond, Gabriel A. dhe të tjerët (red.) (2008): Comparative Politics Today. A World View, New York: Pearson Longman, botimi i nëntë

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US