STUDIME EVROPIANE

Kjo Lëndë përfshin kryesisht integrimin Evropian si: idenë, procesin, akterët e përfshirë, politikën, ekonominë. kulturën dhe sociologjinë e integrimit. Ajo fillon me historin politike të integrimit, pastaj teoritë e integrimit, strukturën institucionale dhe qeverisëse të BE. Vëmendje e veçantë i kushtohet zgjërimit dhe thellimit të integrimit, sidomos në Ballkanin perëndimor dhe procesit të evropianizimit të tij.

Rezultatet e pritura të mësimit

Me përfundimin e lëndës studentët do të jenë të aftë të:

 • kuptojnë kontekstin socio-ekonomik dhe politik të fillimit dhe rrjedhës së integrimit të BE
 • diskutojnë dhe sintetizojnë teoritë e integrimit
 • ilustrojnë strukturën institucionale dhe vendim-marrëse të BE
 • vlerësojnë progresin e integrimit të vendeve në anëtarësim
 • debatojnë procesin e integrimit të BE në terma të përgjithshëm

 

Literatura themelore:

 • Neill Nugent: The Government and Politics of the European Union. 7thed. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010.
 • Desmond Dinan: Ever Closer Union. An Introduction to European Integration. 4thed. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010.
 • Desmond Dinan: Origins and Evolution of the European Union. Oxford: OUP 2006.
 • Ian Bache/Stephen George/Simon Bulmer: Politics in the European Union. 3rded. Oxford: Oxford UP 2011.
 • Michelle Cini et al. (eds.): European Union Politics. 4th ed. Oxford: Oxford UP 2013.
 • Helen Wallace/Mark A. Pollack/Alasdair R. Young (eds.):Policy-Making in the European Union.  6th ed. Oxford: Oxford UP 2010.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US