GJUHË ANGLEZE II

Objektivi themelor i lëndës është njohja me përmbajtje dhe aspekte gramatikore të gjuhës angleze që mundësojnë komunikim të përgjithshëm dhe profesional për nevojat aktuale të studentëve dhe përgatitja përkatëse gjuhësore për të ardhmen. Qëllimi kryesor i lëndës është t’u ofrojë studentëve njohuri në fushat përkatëse, duke përfshirë edhe terme shkencore.

Rezultatet e pritura të mësimit

Me përfundimin e lëndës studentët do të jenë të aftë të:

  • kuptojnë nivelin e mesëm të gramatikës në gjuhën angleze
  • pasurojnë fjalorin me fjalë të përdorura shpesh në politik
  • diskutojnë çështje politike në gjuhën angleze në nivel e mesëm
  • aplikojnë parimet bazë të gramatikës së gjuhës angleze
  • përdorin gjuhën angleze për të lexuar artikuj dhe libra

Literatura themelore:

  • Headway. Elementary (NEW), Student’s book by Liz and John Soars, Oxford University Press.2000
  • Headway. Elementary (NEW), Workbook by Liz and John Soars, Oxford University Press.2000

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US