TEORITË E DEMOKRACISË

Lënda përmban teoritë e demokracisë, nga ato klasike deri te ato moderne e të tanishme, duke përfshi modelet e demokracisë nga perspektiva të ndryshme, mënyrat se si funksionon demokracia, kushtet sociale e ekonnomike të demokracisë si establishmentet demokratike, deri tek trnzicioni bashkëkohor i demokracisë dhe e ardhmja e saj.

 

Rezultatet e pritura të mësimit

Me përfundimin e lëndës studentët do të jenë të aftë të:

  • kuptojnw teoritw dhe modelet klasike të demokracisw
  • ilustrojnë krijimin dhe zhvilimin e teorive dhe modelve moderne të demokracisë dhe relacionet e tyre me ato klasike
  • gjithëpërfshijnë strukturwn institucionale dhe shoqërore nw demokraci në kontekste të ndryshme
  • përshkruajnë tranzicionin e tanishëm demokratik, akterët dhe proceset
  • kategorizojnw modele të ndryshme të demokracive nga pikëpamje të ndryshme
  • debatojnë për sfidat e demokracisë

 

Literatura themelore:

  • Manfred Schmidt: Demokratietheorien. Wiesbaden: VS Verlag 4th ed. 2008 (translated to Albanian language)
  • Held, David (2011): Modelet e demokracisë (edicioni i tretë), Prishtinë: Cuneus, përkth. F. Canolli
  • Dahl, Robert Alan (2005): Poliarkia – pjesëmarrja dhe opozita, PEGI, Tiranë

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US