PSIKOLOGJI KLINIKE

Përmbajtja e shkurtër: Lënda ofron pasqyre të përgjithshme për psikologjinë klinike duke përfshi definicionin e saj, psikologjinë klinike në mbrojtjen sociale, këshillimoret kliniko psikologjike, detyrat e saj, teoritë e personalitetit, ciklusin jetësor, periudhën zhvillimore, psikopatologjinë e fëmijëve, neuropsikologjinë, psikologjinë psikiatrike, mjekësinë psikosomatike, terapinë familjare, psikozat maniko-depresive, psikologjinë klinike sociale, zbatimin e psikologjise ne punën sociale, psikologjinë forenzike, psikologjinë dhe forenziken, psikologjinë konjitive, psikoanalizen dhe psikoterapine psikoanalitike, prevencën, diagnostiken psikologjike te familjes dhe bashkëshortësisë, qendrat për intervenime ne krize, analizën funksionale te sjelljes ne përcaktimin biheviorel, problemet e hulumtimeve ne psikologjinë klinike, përdorimin e konstrukteve personale në psikologjinë klinike, shfrytëzimin e metodave satistikore multivariante në psikologjinë klinike, psikologjia klinike e të moshuarave.

Pas përfundimit të kursit studentët duhet të jenë në gjendje:

  • Të përkufizojnë psikologjinë klinike në mbrojtjen sociale, këshillimoret kliniko psikologjike, detyrat e saj,
  • Të njohin teoritë e personalitetit, psikologjinë klinike sociale,
  • Të dinë zbatimin e psikologjise ne punën sociale, psikologjinë forenzike, psikologjinë dhe forenziken, psikologjinë konjitive, psikoanalizen dhe psikoterapine psikoanalitike,
  • Të dinë prevencën, diagnostiken psikologjike te familjes dhe bashkëshortësisë, qendrat për intervenime ne krize, analizën funksionale te sjelljes ne përcaktimin biheviorel, problemet e hulumtimeve ne psikologjinë klinike, përdorimin e konstrukteve personale në psikologjinë klinike, shfrytëzimin e metodave satistikore multivariante në psikologjinë klinike, psikologjia klinike e të moshuarave etj.

Literatura bazë:

  • Psikologji klinike, D.Mekaj, As-Shkup, 2005
  • Clinical Psychology, Andreë M. Pomerantz, Science, Practice, and Culture, SAGE Publications,2012
  • Contemporary Clinical Psychology, Plante, Thomas G, Wiley, 2010

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US