SHKATHTËSITË E KESHILLIMIT PSIKOSOCIAL

Përmbajtja e shkurtër: Në këtë lëndë do të shqyrtohen sistematikisht teoritë, diagnostika dhe teknikat e psikoterapisë dhe të këshillimit, duke përfshirë këtu qasjet e ndryshme, si ajo psikanalitike, bihejvioriste, konjitive dhe qasja humanistiko-ekzistenciale. Gjithashtu studentët do të introduktohen në perspektivat teorike që përbëjnë bazën e punës së psikologut në këshillime. Do të shqyrtohen problemet që kanë të bëjnë me ndikimin në procesin e këshillimit (statusi social, gjinia, kultura, etnia etj.) dhe me temat që  ndikojnë në këtë proces (etika etj.).

 

Pas përfundimit të këtij kursi studentët duhet të jenë në gjendje:

 • Përkufizojnë vlerësimin psikologjik dhe social 
 • Përshkruajnë  llojet e ndryshme të instrumenteve diagnostike në praktikën klinike dhe institucionet tjera këshillëdhënëse,
 • Analizojnë sistemet aktuale diagnostike dhe ndryshimet qe mund të ndodhin gjatë trajtimit me klient,
 • Të  përshkruajnë procesin vlerësimit psiko-social,
 • Te kuptojnë dhe sqarojnë llojet testeve objektive dhe subjektive që përdoren në praktikën klinike ,
 • Përshkruajnë  hapat këshillimit të të gjitha fazave,
 • Të shpjegojnë  konceptualizimin e rasteve klinike dhe vënien e qëllimeve në procesin e këshillimit dhe psikoterapisë,
 • Të shpjegojnë simptomat, shenjat sindromat, për të kuptuar diagnostifikimin e një çrregullimi nga tjetri,
 • Të shpjegojnë manulet diagnostke dhe akset vlerësimit të një çrregullimi psiko-social, emocional dhe somatik.

 

Literatura bazë:

 • Këshillimi dhe Psikoterapia, Adem Tamo, Tiranë
 • Psikologji, CharlesG.Morris &Albert A. Maisto, Tiranë: CDE, 2008
 • Etika e këshillimit, Milika Dhamo & Anila Sulstarova, Logoreci, Tiranë, 2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US