PSIKOLOGJIA E MEDIAVE

Përmbajtja e shkurtër: Qëllimi i lëndës është që studentëve të ju ofroj dijeni nga teoritë psikologjike, parimet, dhe kërkimet relevante për komunikim masiv dhe masmedia. Por do të ketë një fokus të veçantë në disa çështje si: dhunën në media, reklamat, lajmet dhe politikën, programet e informimit arsimore dhe publik, dhe argëtimin. Lënda po ashtu diskuton pasojat dhe efektet e mediumeve në perceptimin dhe zhvillimin e fëmijëve, në të rinjët,  përdorimin e internetit nga adoleshentët, efektet e mediave tek prindërit, konsumatorët, edukatorët, dhe hulumtuesit.

Pas përfundimit të këtij kursi studentët duhet të jenë në gjendje:

  • Të njohin teoritë psikologjike, parimet, dhe kërkimet relevante për komunikim masiv dhe masmedia,
  • Të njohin çështje si: dhunën në media, reklamat, lajmet dhe politikën, programet e informimit arsimore dhe publik, dhe argëtimin.
  • Të njohin pasojat dhe efektet e mediumeve në perceptimin dhe zhvillimin e fëmijëve,
  • Të njohin pasojat dhe efektet e mediumeve në perceptimin dhe zhvillimin në të rinjët,  përdorimin e internetit nga adoleshentët, efektet e mediave tek prindërit, konsumatorët, edukatorët, dhe hulumtuesit.

Literatura bazë:

  • Children, adolescents, and the media, Amy, Wilson, Thousand Oaks, CA; Sage, 2009
  • A Cognitive Psychology of Mass Communication, Richard Jackson Harris, Fred W. Sanborn, Routledge,2013
  • Media Psychology, Giles, D., Lawerence, 2003
  • Media violence and children, Gentile, D. A, Westport, CT; Praeger, 2003

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US