PSIKOLOGJI ORGANIZATIVE

Përmbajtja e shkurtër: Çështjet që do të shtjellohen në këtë lëndë kanë të bëjnë me: efektivitetin individual dhe atë ekipor në vend të punës, me mirëqenien e njerëzve në punë, me motivacionin e punëtorëve dhe mundësitë e nxitjes së tyre për efektivitet më të lartë dhe kreativitet dhe inovacione, me vlerësimin e aftësive dhe të personalitetit të punëtorëve në raport me kërkesat e organizatës, me rekrutimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore, me marrëdhëniet ndërpersonale dhe me menaxhimin dhe lidershipin në organizatë.

 

Pas përfundimit të këtij kursi studentët duhet të jenë në gjendje:

  • Të njohin efektivitetin individual dhe atë ekipor në vend të punës,
  • Të njohin dhe të përdorin teknika për mirëqenien e njerëzve në punë,
  •  motivacionin e punëtorëve dhe mundësitë e nxitjes së tyre për efektivitet më të lartë dhe kreativitet dhe inovacione,
  • Të njohin mënyra për vlerësimin e aftësive dhe të personalitetit të punëtorëve në raport me kërkesat e organizatës,
  • Të njohin mënyra për rekrutimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore, me marrëdhëniet ndërpersonale dhe me menaxhimin dhe lidershipin në organizatë etj.

 

Literatura bazë:

  • Organizational Psychology: An Applied Approach, Michael G. Aamodt, Cengage Learning, 2012,
  • Using Industrial-Organizational Psychology for the Greater Good, Julie B. Olson-Buchanan, Laura L. Koppes Bryan, Lori Foster Thompson, Routledge, 2013
  • Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice, Paul E. Spector, Wiley,
  • Sjellje organizative, M. Kasimati, & M.Manxhari, SHBLU, Tiranë, 2002

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US