METODAT E INTERVENIMIT PSIKOLOGJIK

Përmbajtja e shkurtër: Kjo lëndë paraqet përshkrim të përgjithshëm rreth teorive (psikodinamike, njohjes, të sjelljes etj) dhe teknikave të intervenimeve psikologjike. Megjithatë, qëllimi i saj do të fokusohet edhe në shpjegimin dhe njohjen më të detajuar të teknikave specifike në intervenimet apo ndërhyrjet psikologjike. Dhe si rezultat i saj përfitimet e studentëve do të jenë në: identifikimin e  teknikave të intervenimit në kontekst të problemit psikologjik, dëshmia se janë në gjendje të evidentojnë lidhjet në mes teorisë dhe praktikës,  aftësia e kombinimit të teknikave terapeutike etj.

 

Pas përfundimit të kursit studentët duhet të jenë në gjendje:

  • Të identifikon teknikat e intervenimit në kontekst të problemit psikologjik,
  • Të dëshmojnë se janë në gjendje të evidentojnë lidhjet në mes teorisë dhe praktikës,
  • Të dëshmojnë njohuri rreth terapive dhe teorive të ndryshme,
  • Të aftë të kombinojnë teknika terapeutike,
  • Të aftë të përshtatin këto teknika në përputhje me natyrën e intervenimit psikologjik etj

 

Literatura bazë:

  • The Strategic Dialogue: Rendering the Diagnostic Interview a Real Therapeutic Intervention, Nardone, Giorgio and Salvini, Alessandro, Karnac Books, 2007
  • Therapeutic Interviewing: Essential Skills and Contexts of Counseling, Reiter D. Michael, Pearson, 2007
  • Këshillimi dhe Psikoterapia, Adem Tamo, Tiranë,2008
  • Psikoterapi, Ylli Pango, SHBLU, Tiranë, 2004

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US