PSIKOPATOLOGJI

Përmbajtja e shkurtër: Qëllimi i lëndës është shpjegimi i definicioneve të ndryshme për termat ”normal” dhe “abnormal”, përshkrimi i kritereve diagnoztifikuese, simptomat, incidencen, prevalencen, shkakun, prognozat dhe lidhjen e shume çrregullimeve mendore, ndikimin  që kanë aspektet shoqërore, kulturore  dhe të mësuarit në zhvillimin e psikopatologjisë, Aplikimin e kritereve diagnostike dhe vlerësimin e rastin si dhe  vlerësimin  dhe diagnostifikimin e sëmundjeve mendore më të shpeshta.

 

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Shpjegojnë definicione te ndryshme per termat ”normal” dhe “abnormal”
  • Përshkruajnë kriteret diagnoztifikuese, simptomat, korsen, incidencen, prevalencen, shkakun, prognozat dhe lidhjen e shume çrregullimeve mendore.
  • Të të kuptojnë ndikimin  që kanë aspektet shoqërore, kulturore  dhe të të mësuarit ne zhvillimin e psikopatologjisë.
  • Aplikojnë kritere diagnostike dhe vlerësojnë rastin si dhe  vlerësojnë dhe diagnostifikojnë  sëmundjet mendore me te shpeshta.

 

Literatura bazë:

  • Psikopatologji, Sadik Lala, Albtipografia, Tiranë, 2013
  • Developmental psychopathology and Wellness, J. Hudziak, American Psychiatric Publishing, 2008,
  • Fjalor i psikologjisë, Sadik Lala, 2010

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US