ETIKA NË PSIKOLOGJI

Përmbajtja e shkurtër: Qëllimi i kësaj lënde është që nëpërmjet ligjëratave dhe literaturës që ofron kjo lëndë studentët të njihen me parimet etike në praktikën e psikologjisë, vlerat themelore të profesionit të psikologjisë, privatësinë dhe konfidencialitetin, reklamimin dhe deklaratat publike, mbajtja e shënimeve dhe tarifat, edukimin dhe trajnimin, hulumtimi dhe publikimin, vlerësimin, terapinë, çështjet ndër-kulturore etj.

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Parimet etike në praktikën e psikologjisë,
  • Vlerat themelore të profesionit të psikologjisë,
  • Privatësinë dhe konfidencialitetin,
  • Reklamimin dhe deklaratat publike,
  • Mbajtja e shënimeve dhe tarifat,
  • Edukimin dhe trajnimin, hulumtimi dhe publikimin,
  • Vlerësimin, terapinë, çështjet ndër-kulturore etj.

 

Literatura bazë:

  • Etika e këshillimit, Milika Dhamo & Anila Sulstarova, Logoreci, Tiranë ,2006
  • APA Ethics Code and Case Illustrations, L., Vasqueza, M., Behnke, S. & Kinschreff, R., Washington, DC: APA, 2010,
  • Essential ethics for psychologists: A primer for understanding and mastering core issues, Books OR Nagy, T. F., Washington, DC: APA,2010

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US