METODAT E HULUMTIMIT NË PSIKOLOGJI

Përmbajtja e shkurtër: Qëllimi i lëndës është që tu ofroj studentëve elementët bazë të metodologjisë së hulumtimeve në psikologji, duke sqaruar në përgjithësi metodologjinë e punës kërkimore-shkencore dhe terminologjinë përkatëse, mandej ofron mundësinë e njohjes së mënyrës së si studentët të planifikojnë dhe të projektojnë hulumtimin, si të formulojnë problemin dhe hipotezën, si të njohin metodat, teknikat, instrumentet  për mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave, si të të interpretojnë dhe analizojnë të dhënat dhe rezultatet kërkimore dhe si të nxjerrin përfundime dhe përgjithësime.

Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të:

 

  • Përkufizojnë, planifikojnë dhe projektojnë hulumtimin, 
  • Formulojnë pyetje kërkimore dhe hipoteza,
  • Të njohin metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit,
  • Të interpretojnë dhe analizojnë të dhënat dhe rezultatet kërkimore,
  • Të nxjerrin përfundime dhe përgjithësime.

 

Literatura bazë:

  • Metodat e Kërkimit. Një guide praktike për Shkencat Sociale, Matthews B dhe Ross, L, Tiranë, 2012,
  • Experimental Psychology, Myers, Anne and Hansen H. Christine, Cengage Learning, 2011,
  • Research in Psychology: Methods and Design, Goodwin, C. James., Wiley, 2009

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US