PSIKOLOGJI FORENZIKE

Përmbajtja e shkurtër: Qëllimi i këtij kursi është diskutimi mbi teorinë dhe praktikën e psikologjisë bashkëkohore mjeko-ligjore dhe për të shqyrtuar rolin e psikologjisë në studimin e krimit. Pra, Psikologjia forenzike ka për qëllim ti njoftoj studentët me bazat e psikologjisë forenzike dhe me dukuritë forenzike të cilat kanë lidhje të ndryshme me drejtësinë si shkencë dhe me praktikat e saj. psikologjia forenzike ka të bëjë me studimin e proceseve psikike, hulumtimin e së vërtetës, zhvillimin e procedurës penale, parandalimin e kriminalitetit dhe me njohjen e studentëve me deteriminantet e individëve me sjellje kriminogjene, si dhe të të dyshuarit dhe të dëshmitarëve.

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Vlerësojnë ndërlidhjen midis ligjit dhe psikologjisë dhe në këtë mënyrë të justifikojnë një përkufizim të psikologjisë mjeko-ligjore;
  • Shqyrtojnë se si njohja e psikologjisë mjeko-ligjore mund të ndikojë në sistemin e drejtësisë penale dhe konkretisht të vlerësojë: ndikimin në proceset hetimore dhe ndikimi në procesin gjyqësor.
  • Diskutojnë teori të mëdha mbi sjelljen kriminale dhe në veçanti: diskutuar natyrën e krimeve të dhunshme, etj

 

Literatura bazë:

  • Psikologjia forenzike, Mujo Haskoviç, Universiteti i Sarajevës, Sarajevë, 2008
  • Psikologjia e krimit (penale), Leonard Prifti, Tiranë, 2010
  • Forensic Psychology, Fulero, Solomon M. And Wrightsman, Laërence S., Cengage Learning, 2008,
  • Forensic Psychology, Canter, David, Oxford University Press, 2010.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US