HIGJIENË MENTALE

Përmbajtja e shkurtër: Kjo lëndë synon shpjegimin e përgjithshëm të mënyrave të ruajtjes dhe të përparimit të shëndetit psikik. Duke shpjeguar jo vetëm mënyrat në mbrojtjen apo ruajtjes së shëndetit psikik, por edhe në evitimin e çrregullimeve të ndryshme psikike, mënyrën se si individët të dinë të orientohen para vështirësive, të shfrytëzojnë mundësitë intelektuale, emocionale dhe shoqërore për marrëdhëniet harmonike me persona të tjerë, si dhe me paraqitjen e këshillave si të veprojnë në situata të rëndësishme jetësore dhe si ti zgjidhin konfliktet e ndryshme.

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë të aftë të:

  • Njohin mënyrat e ruajtjes dhe të përparimit të shëndetit psikik,
  • Njohin mënyrat e evitimit të çrregullimeve të ndryshme psikike,
  • Njohin mënyrën se si individët të dinë të orientohen para vështirësive,
  •  Njohin mundësitë intelektuale, emocionale dhe shoqërore për marrëdhëniet harmonike me persona të tjerë,
  • Si dhe paraqitjen e këshillave si të veprojnë në situata të rëndësishme jetësore dhe si ti zgjidhin konfliktet e ndryshme.

Literatura bazë:

  • Mental health in Schools: Engaging learners, preventing problems and improving schools, Adelman, H., Taylor, L., Sage Publications. ISBN: 1412975387, 9781412975384, 2009,
  • Strengthing mental health, World Health Organization, Geneva WHO, 2002
  • Mental Hygiene, Ken Smith, Blast Books,
  • Mental health in a changing word, Holys., B, Warsaw.

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US