STATISTIKA NË PSIKOLOGJI

Përmbajtja e shkurtër: Kjo lëndë ka për qëllim që studentin ta njoftojë më nocionet bazë të statistikës, me konstruktet dhe operatorët që përdoren në studimet e psikologjisë, me mënyrën statistikore të të menduarit, që është e domosdoshme për kuptimin e fenomeneve dhe proceseve psikike. Kjo lëndë synon t’i aftësojë studentët për përzgjedhjen e përpunimit të thjeshtë (bivariant) statistikor dhe për përdorimin e programeve llogaritës për përpunimin e thjeshtë të të dhënave (SPSS).

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Demonstrim të diturive dhe të kuptuarit e statistikës psikologjike.
  • Mund të aplikojë teknologji informative për aplikimin dhe prezantim, duke përfshirë shkathtësi për hulumtim efikas të literaturës, internetit, katalogut të bibliografisë.
  • Do të jetë në gjendje që t’i përdorë dituritë teorike dhe kompetencat për përdorimin e pakove specifike statistikore në analizën e të dhënave të fituara për zgjedhjen e problemeve empirike,
  • Do të manifestojë shkathtësi për shkrim akademik, duke përfshirë përdorimin e standardeve akademike gjatë përgatitjes dhe prezantimit të projektit hulumtues.

Literatura bazë:

  • Statistika   elementare, Dr.Bektesh Bekteshi, Libri  shkollor Prishtinë, 2005
  • Statistics, Data Analysis & Decision Modeling, Evans R. James, Pearsonë2009
  • Statistics,  Freedman, David, Pisani, Robert and Purves, Roger, W. W. Norton & Company,2007

 

 


Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US