GJUHË ANGLEZE

Përmbajtja e shkurtër: Qëllimi i gjuhës angleze  është  që të zhvilloj tek studentët aftësitë e leximit, të folurit, shkrimit dhe të dëgjimit dhe të prezanton gramatikën në një mënyrë e cila ofron ushtrime. Po ashtu kjo lëndë do të zhvilloj dhe pasuroj fjalorin teknik profesional të profesionit të psikologjisë.

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Zhvillojnë aftësitë e tyre baze në të folur, dëgjuar, lexuar dhe shkathtësinë e të shkruarit në gjuhe angleze.
  • Të bashkëpunojnë në mënyrë produktive me koleget;
  • Të flasin me besim ne diskutime
  • Të dëgjojnë në mënyrë strategjike
  • Të shkruajnë tekste të strukturuara mirë dhe koherente

Do arrijnë te zhvillojnë shkathtësitë e integruara te anglishtes si: Dëgjimin, Te folurit, Leximin , Te shkruarit, Gramatiken, Shqiptimin, Fjalorin.

Literatura bazë:

  • New Headway Advanced Student’s Book, Oxford UK. Oxford Dictionary, Oxford University Press, 2007,
  • Headway Pre-Intermediate 3rd Edition, John and Liz Soars, Oxford University Press, 2007,
  • Headway Pre-Intermediate 3rd Edition, Teacher’s bosk, John and Liz Soars, Oxford University Press, 2007.

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US