BAZAT E PSIKOLOGJISE SË MËSIMIT

Përmbajtja e shkurtër: Kjo lëndë merret me përvetësimin e kompetencave, shkathtësive, sistemeve të bindjeve apo qëndrimeve vlerore. Këtu jepen disa teori e modele lidhur me proceset që ndodhin në ato raste. Tematikat kryesore në këtë lëndë janë socializmi dhe edukimi si dhe mësimnxënia, me ç’rast theksi vihet në mësimnxënie, d.m.th. në proceset që përshkojnë tërë jetën në proceset e arsimit në shkollë, në arsim të lartë dhe në trajnimin e të rriturve.

 

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje të:

  • Njohin  teoritë e të mësuarit,
  • Mësimnxënien,
  • Teknikat e ndryshme të mësimnxënies,
  • Të nxënit  në shkollë etj.

 

Literatura bazë:

  • Psikologji edukimi, Anita Woolfolk, Tiranë, 2011
  • Psikologjia e Edukimit, Dava Përlala, Tiranë, 2010
  • Metodologji të mësimdhënies dhe mësimnxënies, Tahir Zajazi, Vinsent Graphic,Shkup,2003
  • Psikologji edukimi, Bardhyl Musai, Tiranë: Pegi, 2003

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US