Tema e diplomës

Studentet mund te rregjistrohen per temen e diplomes vetem pasi te kene kaluar me sukses vitin e katërt te studimeve. Tema e diplomes eshte provimi perfundimtar i studimeve që ofrohet në formë të shkruar. Ky provim është një punë e pavarur dhe projektuese e studentit që deshmon për nivelin e arritur shkencorë dhe aftësin e studentit për aplikim në praktik të njohurive të fituara teorik.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US