Financat ndërkombëtare

Me globalizimin e ekonomise botërore, vendimet në biznes janë të ndikuara nga: politikat e kursit të këmbimit, politikat e tregtisë, standardet ndërkombetare të kontabilitetit, etj.  Qëllimi i kesaj lënde është të ofroj njohuri për studentët se si biznesi duhet të fuknsiono në këtë ambient të pasigurt biznesor. Lënda do të fokusohet në katër fusha kryesore: teorike kryesore ekonomike, instrumentet e ndryshme per menaxhimin e rrezikut, menaxhimin e rrezikut te kursit te kembimit dhe ceshtjet lidhur me financat dhe investimet nderkombetare.

 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë në gjendje që:

  • të njoh teoritë mbi tregtinë nderkombëtare
  • të dalloj kurset devizore fikse nga ato fleksibile dhe të kuptoj rolin e tyre në bilancin e pagesave
  • të kuptoj se si kurset e këmbimit mund të shkaktojnë rreziqe por edhe përfitime si për firmat nacionale po ashtu edhe për firmat multinacionale
  • të njihet me instrumentet e ndryshme për menaxhimin e rrezikut me kurset e këmbimit
  • të kuptoj rolin e institucioneve financiare ndërkombëtare

 

Literatura bazë:

  • INTERNATIONAL FINANCE, Keith Pilbeam,2006
  • International Economics- Teory & Policy, Krugman, P. & Obsfeld M, 2005
  • Biznes Ndërkombëtar, I. Kristo, 2002
  • Marrëdhënie ndërkombëtare, J.Goldstein,2001

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US