Analiza e Pasqyrave Financiare

Auditimi dhe analizat e pasqyrave financiare trajtojnë analizën e pasqyrave  kryesore financiare si: Bilancit te gjendjes, Pasqyrës se të ardhurave, Pasqyrës se rrjedhës së parasë dhe Pasqyrës se ekuitetit.  Auditimi dhe analiza  e këtyre  pasqyrave  mundëson që të mësohen teknikat e analizave financiare dhe auditimit , te  vlerësohet gjendja financiare, suksesi si perspektiva e kompanisë, dhe përfituesit nga këto analiza si përdoruesit e brendshëm  ata te jashtem kompania dhe institucionet. 

Rezultatet e pritura: Ne përfundim  te këtij programi studimi nga lënda  “Auditim dhe analize e Pasqyrave Financiare“, studentet do te jene te afte qe:

  • Të formojnë opinionin e tyre në lidhje me pasqyrat financiare dhe nevojën e analizës se këtyre pasqyrave me qellim te vlerësimit te gjendjes dhe suksesit te kompanisë,
  • Të vlerësojnë efektin e informatave nga këto pasqyra financiare ne marrjen e vendimeve
  • menaxheriale ne kompani,
  • Të vlerësojnë efektet e informatave nga pasqyrat financiare për shfrytëzuesit e brendshëm dhe te jashtëm,
  • Të prezantojnë në forme tabelore,  grafike dhe përmes modeleve të tjera opinionet e tyre mbi problemet/rezultatet e analizës se tyre.  

Literatura bazë:

  • Auditimi, Shefket Jakupi &Fadil Krasniqi,   2012
  • Analiza financiare, Vjollca Karapici, 2008
  • Analiza e pasqyrave  financiare, Halit Xhafa, 2008

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US