Kontabiliteti i instiutcioneve Financiare

Qëllimi i këtij kursi është që t'i informojë studentët jo vetëm për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit  (IAS), por te ofroj njohuri në lidhje me kërkesat qe dalin nga autoritetet mbikëqyrëse (të tilla si Banka e Qendrore, Administrata Tatimore e Kosoves, Agjencisë për Letrave me Vlerë e tregut) ne menyre qe te ofroj njohuri mbi specifikat e kontabilitetit qe i karakterizojne bankat, kompanitë e sigurimeve, fondeve të përbashkëta dhe institucionet e tjera financiare.

               

Pas përfundimit të këtijmoduli, studentet do të jenë në gjendje që:

  • Të njihet me kuadrin ligjor të raportimit financiar.
  • Të njihet me raportet vjetore të institucioneve financiare.
  • Të krijoj njohuri lidhur me ekspozimin mbi mos zbatimin e kerkesave nga utoriteti, mjaftueshmërinë e kapitalit të bankës (Basel II dhe Basel III), analizën e performancës bankës.
  • Të kuptoj kontabilitetit në kompanitë e sigurimit: kuadrin ligjor, të kontabilitetit për kontratat e sigurimit, zbulimin e rrezikut, mjaftueshmëria e kapitalit të kompanisë së sigurimit (Solvency II), analizat e kompanisë së sigurimit të performancës.
  • Të krijoj njohuri për kontabilitetin për fondet e ndërsjella.

 

Literatura bazë:

  • Kontabiliteti I institucioneve financiare-konceptet themelore, Arben Dermaku, 2013
  • Kontabiliteti Financiar (pjesa e dytë), Rrustem Asllani, 2013
  • Kontabiliteti, R.Ingram;Th.Albert & b.Baldëin, 2003
  • Kontabiliteti Financiar (pjesa e dytë), Skender Ahmeti, 2012

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US