Financat e Korporatave

Qëllimi i  kësaj lëndë është që të pajis studentët me njohuritë themelore mbi financat e korporatave dhe menaxhimin financiar të korporatave, të aftësojë studentë për analizën dhe njohjen e problemeve të korporatave në kushtet bashkëkohore të afarizmit dhe të konkurrencës gjithnjë në rritje. Të mundësojë zbatimin e  njohurive të fituara edhe në rrethanat aktuale të afarizmit të ndërmarrjeve të mëdha,  pasi principet e afarizmit të korporatave janë shumë të ngjashme me afarizmin dhe menaxhimin e financave të ndërmarrjeve të tjera.

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që:

  • Të identifikoj temat kyçe në financat e korporatave
  • Të analizoj rolin e financave në ndermarrje
  • Të analizoj nderlidhjen në mes financave dhe qeverisjes së ndermarrjes
  • Të mësoj si të vlerësoj projektet, dhe të përdor teknikat kryesore të buxhetimit të kapitalit (NPV dhe IRR)
  • Të kuptoj karakteristikat e derivative financiare (forwards, futures dhe opcionet)

Literatura bazë:

  • Financat e Korporatave, Gazmend Luboteni, 2007
  • Drejtimi Financiar I dhe II, Halit Xhafa & Beshir Ciceri, 2001
  • Corporate Financial Management, Emery, Finnerty, Stowe, 2006

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US