Financa Publike

Analizon rolin dhe madhësinë e qeverisë, duke përfshirë arsyeshmërinë për interveninim e sektorit publik në ekonomik sic janë dështimi i tregut (market failure) dhe rishpërndarjen; faktorët që përcaktojnë arqitekturën fiskale të një vendi; burimet e të hyrave publike, tatimet, doganat dhe taksat adminsitrative. Analizon rolin e huasë publike dhe financimin e huasë publike, politikën shpenzuese të shtetit, financimin e deficitit. Gjithashtu kjo lëndë ofron arsyetim ekonomik lidhur me decentralizimin e politikës fiskale, një politikë tani në implementim në Kosovë.

Pas përfundimit të kësaj lënde student do të jetë në gjendje që:

  • Të kuptoj rolin dhe ndikimin e taksave në mjedisin afarist
  • Të kuptoj qendrueshmerinë dhe rëndesinë e stabilitetit makrofiskal
  • Të njihet me llojet e instrumenteve të politikës fiskale
  • Të analizoj peshën e ndikimit buxhetor në zhvillimin ekonomik të vendit
  • Të kuptoj rëndesinë e financave publike në mirëqenien e qytetarëve

 

Literatura bazë:

  • Financat Publike, Sabahudin Komoni, 2008
  • Public Finance, Rosen, H. & Gayer,T.,2007
  • Public Finance and Public Policy, Gruber, J.,2007

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US