Kontabiliteti Financiar

Kjo lëndë ka për qëllim t’u jap studentëve njohuri  për rolin dhe rëndësinë e kontabilitetit  financiar dhe pasqyrave financiare që i shërbejnë menaxhimentin të biznesit. Të ndihmoj studentët për të kuptuar se  si vendimet financiare , investuese  dhe operative reflektohen nga pasqyrat financiare Të inkurajoj dhe zhvilloj studentët për  mendim  kritik në inkorporimin dhe orientimin e marrjes së vendimeve të qarta dhe të qëndrueshme.

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që të:

 • të fitoj njohuri për aspektet e përgjithshme të operacioneve të bizneseve
 • të përshkruaj rolin e sistemit të informacionit kontabël dhe kufizimet e tij
 • të shpjegojë konceptet dhe procedurat e raportimit financiar , duke përfshirë edhe pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e fitimit të pashpërndarë , bilancin dhe pasqyrën e flukseve të mjeteve monetare
 • të shpjegoi kontekstin dhe qëllimin e raportimit financiar
 • të përcaktoj karakteristikat  cilësore të informacionit financiar
 • Të jenë në gjendje të bëjnë regjistrimin e  dyfishtë hyrje-daljeve në sistemet e kontabilitetit
 • Përgatitjen e pasqyrave financiare dhe  korrigjimin e gabimeve të mundshme gjat regjistrimit
 • Interpretimi i pasqyrave financiare

 

Literatura bazë:

 • Kontabiliteti Financiar, Rrustem Asllani, 2013
 • Kontabiliteti, R.Ingram;Th.Albert & b.Baldwin, 2003
 • Kontabiliteti Financiar, Skender Ahmeti,2012

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US