Menaxhimi i Inovacionit

Menaxhimi i Inovacionit integron menaxhimin e teknologjise, të tregut, dhe ndryshimet organizative, me qëllim për ta rrite vleren e mirë me ide të reja. Risia teknologjike është bërë një udheheqes i madh i konkurrencës, brenda firmave të mëdha prodhuese, si dhe në shërbime, firma sipërmarrëse dhe organizata të tjera. Inovacioni ka çuar edhe në themelimin e njohurive intensive, firmat sipërmarrëse në vendet e industrializuara dhe në zhvillim. Kjo lende përfshin një numër të temave të veçanta, që kanë të bëjnë me kontekstin e biznesit, strategjinë e inovacionit, rrjetet dhe komuniteteve, dhe menaxhimin e hulumtimit dhe zhvillimit. Lenda përfshin ushtrime që forcojnë aftësitë e përgjithshme të studentëve . Aftësite analitike janë fituar duke zgjidhur detyra teorike dhe praktike.

Rezultatet e pritura

Me perfundimin e lendes, studentet do te jene te afte të:

  • Të kenë një kuptim të mirë të menaxhimit të inovacionit , duke përfshirë edhe aspektet që kanë të bëjnë firmën në kontekstin e biznesit, duke përfshirë ndryshimit teknologjik , strategjinë dhe kërkimin dhe zhvillimin
  • Identifikojne dhe analizojne sfidat kryesore të menaxhimit të inovacionit , të zbatojnë konceptet dhe teknikat më abstrakte në kontekstin e firmave të veçanta dhe industri
  • Analizojne avantazhet relative, dhe të zgjedhin në mesin e alternativave , të teknikave të menaxhimit dhe strategjitë , me qëllim identifikimin se si për të dhënë vlerë prej risi.
 

Literatura bazë:

  • Business Model Generation, A. Osterwalder, Y. Pigneur, 2010
  • Blue Ocean Strategy, W. Kim, R. Mauborgne,2005
  • Designing for Growth, J. Liedtka, T. Ogilvie, 2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US