Menaxhimi Strategjik

Kjo lëndë është dizajnuar që t’i familjarizojë studentët me konceptet fundamentale të menaxhimit strategjik në biznesin bashkëkohor. Qëllimi kryesor i kësaj lënde  është që t’i aftësojë studentët që të kuptojnë çfarë është strategjia e një kompanie, pse janë të rëndësishme vendimet strategjike si dhe si t’i aplikojnë në mënyrë efektive metodat, teknikat dhe modelet për formulimin dhe zbatimin e strategjisë në marrjen e vendimeve strategjike në përputhje me kushtet dhe situatat e ndryshme të biznesit.

Me përfundimin e suksesshëm të kësaj lënde, studentet do të kenë mundësi dhe aftësi:

 

  • Te kuptojne cfarë është strategjia e një kompanie
  • Te kuptojne çka është vizioni dhe misioni i firmave
  • Të dijnë pse janë të rëndësishme vendimet strategjike
  • Te njihen me permbajtjen dhe rolin e planit strategjik
  • Te njihen me teknikat për formulimin dhe zbatimin e strategjisë
  • Te kuptojne rolin e analizave strategjike ne biznes

Literatura bazë:

  • Menaxhmenti Strategjik, Izet Zeqiri, 2010
  • Menaxhimi Strategjik; teori, koncepte dhe zbatim, Vasilika Kume, 2006
  • Menaxhimi Strategjik, Grup autoresh, Zagreb ( perkthim), 2008

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US