Principet e Menaxhimit te inxhinieringut

Parimet e menaxhimit të inxhinierisë fokusohet në e menaxhimit teknologjinë se kërkimit dhe zhvillimit. Temat qe përfshihen ne kete lende, por nuk janë të kufizuara, jane si proceset e menaxhimit të projektit , risitë teknologjike, planifikim strategjik afatesem dhe afatgjatë, organizimi , udhëheqja , motivimi , financat dhe buxheti, menaxhimi i operacioneve, çështjet ligjore, puna në grupe , të shkruarit dhe komunikimit me gojë, si dhe profesionalizmi. Studimet e rasteve te caktuara  dhe literatura aktuale do të shfrytëzohen gjuthashtu.

Rezultatet e pritura

Pas perfundimit te lendes, studentet do te jene te afte te:

  • dinë , të kuptojnë , të aplikojnë , analizuar , sintetizuar dhe vlerësuar parimet themelore të bazave të menaxhimin e organizatave teknike
  •  jenë te përgatitur për studime të mëtejshme në fushën e menaxhimit të teknologjisë inxhinierike
  • jenë në gjendje të identifikojë dhe të zbatojë teknikat e duhura të menaxhimit për menaxhimin e organizatave bashkëkohore
  • kenë një kuptim të njohurive, aftësive dhe mjetet e nevojshme për të marrë një punë në një udhë të menaxhimit në një organizatë të zgjedhjes së tyre

 

Literatura bazë:

 

  • Guide to the Engineering Management Body of Knowledge, H.Shah, 2012
  • Contemporary Engineering Economics, Ch. Park, 2010
  • Principles of Engineering (Project Lead the Way), Handlley, Coon, Marshall, 2011

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US