Tregu Financiar dhe Institucionet Financiare

Kjo lëndë do t’iu mundësoj studentëve të kuptojnë natyrën dhe rolin e institucioneve financiare në ekonomi, ofertën dhe kërkesën për fonde, tregun e parasë, kapitalit dhe derivateve, nivelin dhe strukturën normës kamatës, politikën monetare dhe politikën e menaxhimit të borxhit. Synimi i kësaj lënde është të zhvillojmë qasjen kritike për problemet teorike dhe praktike të lidhura me rregullimin e  tregjeve financiare.

Pas përfundimit të kësaj lënde student do të jetë në gjendje që:

  • Të sqaroj rolin dhe perfitimet e ndermjetësuesve financiar
  • Të kuptoj natyren, faktorët përcaktues dhe rolin e normave të interest
  • Të listoj tipet e ndryshme të aseteve financiare në dispozicion dhe të diskutoj shkurtimisht principet qe ndihmojnë zgjedhjen e tyre si pjese e portfolios
  • Të sqaroj si rregullimi, inflacioni, dhe teknologjia ndikojnë në zhvillimin e institucioneve financiare
  • Të sqaroj dallimin në mes futures, opcioneve dhe swap

 

Literatura bazë:

  • Tregjet Financiare, Safet Merovci, 2008
  • Financial Markets+Institucions, Frederik S. Mishkin & Stanly G.Eakins, 2003
  • Tregjet financiare, Fadil Govori, 1998

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US