Teoria dhe Metodat e Vendosjes

Qellimi i kesaj lende eshte qe studentet te pervetesojne njohuri te e mjaftueshme per konceptin e vendosjes afariste dhe menaxhimin e kesaj vendosje, si aktivitetet i ndermarrjes, si dhe poziten dhe rendesine e ketij aktiviteti ne strukturen e ndermarrjes. Do teanalizohet ne aspektin teorik parimet baze te vendimmarrjes, qe po behet gjithnje e me shume si nje komponente e rendesishme ne afarizmin bashkekohore. Idea eshte qe studenteve t’u behet e qarte qe vendimmarrja eshte nje procet kreativ dhe dinamik, nepermjet te cilit zbulohen dukurite e panjohura dhe pak te njohura ne treg dhe te cilat jane pjese perberese dhe e pandashme ne menaxhimin modern te ndermarrjes.

                            

Në përfunduim të studimit të kësaj lënde, studentët do të:

  • Kanë njohuri tëmjaftueshme për proceset e vendim-marrjes së tyre dhe vendimmarrjes së të tjerëve;
  • Jenë në gjendje të përdorin këtë njohuri për të marrë vendime më efektive;
  • Posedojnë një sërë perspektivash të ndryshme mbi atë se cka llogaritet si një vendim 'efektiv';
  • Jenë të pajisur më mirë për të kuptuar dhe për të ndikuar në proceset e vendim-marrjes së individëve ose grupeve;
  •  Kuptojnë më mirë se si njerëzit e perceptojnë dhe vendosin në lidhje me riskun.
  • Të i zotërojnë më mirë përdorimin e veglave në vendimmarrje si Vlera e Pritur dhe  Druri i Vendosjes

 

Literatura Bazë:

  • Menaxhmenti dhe vendosja, Kuka, Pula,  Kasniqi, 2010
  • Marrja e vendimeve menaxheriale, Kume, 2008
  • Judgment in Managerial Decision Making, Bazerman, 2005

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US