Menaxhimi i projekteve

Kjo lëndë ofron bazat për menaxherët e projektit duke u futur në konceptet dhe metodat thelbësore të menaxhimit të projektit. Përmes diskutimeve, punëtorive dhe shembuj të botës reale, pjesëmarrësit mësojnë se si të identifikohen komponentët e projektit; organizimin e tyre në mënyrë efektive dhe kontrollin e projektit nga hapat më të hershme të zhvillimit të projektitderi në hapat e fundit të një projekti. Ata mësojnë për sfidat e vecanta në çdo fazë të projektit dhe shohim se si aftësitëe menaxherit të projektit rrisin gjasat për sukses të një projekti.

Në mbarim të mësuarit të lëndës, studentët duhet të jenë të aftë të:

 • dizajnojë përmbledhjen e projektit
 • dizajnojë projekt propozimin e projektit
 • të bëjë planifikimin komplet të projektit
 • kalkulojë buxhetin e nevojshëm
 • kalkulojë rreziqet
 • realizojnë dhe kontrollon projektin
 • prezantojnë projektin
 •  bëjë auditimin e projektit

 

Literatura Bazë:

 • Project Management, Hurkens, Gary, 2002
 • Project Management, The Managerial Process, JOClifford F. Gray , Eric W. Larson, 2000
 • Manaxhimi i projektit, Bedri Ademi , Dispencë, vetëm për studnetët e Famës

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US