Paraja dhe Financat

Kjo lëndë do ti njoftojë studentët me bazat monetare, dhe historikun e parasë, zhvillimin e saj nëpër etapa të ndryshme. Poashtu studentët do të njoftohen edhe me sistemet monetare, qarkullimin e parasë, masën monetare agregatët monetarë formimin e masës monetare, masën monetare optimale, dhe multiplikimin e parasë. Gjithashtu trajtohet potenciali kreditor, Inflacioni dhe deflacioni, si dhe Institucionet financiare Nderkombëtare

Pas perfundimit te kesaj lende student do te jete ne gjendje:

 

  • Të njihet me zanafillën, evolucionin dhe  funksionet e parasë
  • Të kuptoj masën monetare, agregatet monetar dhe rëndësinë e masës monetare optimale
  • Të njihet me kredinë dhe rolin e saj për ekonominë
  • Të kuptoj multiplikimin e parasë brenda sistemit bankar
  • Të zgjeroj njohuritë lidhur me inflacionin, qarkullimin e pagesave me boten e jashtme si dhe rolin e Institucioneve Financiare Ndërkombëtare

Literatura bazë:

  • Finanat, Sabahudin Komoni, 2008
  • Financë, Sherif Bundo, 2007
  • Ekonomia Bankare, Fadil Govori, 2009
  • European Monetary and fiscal Policy, Sylvester S.Ë.Gijffinjer & Jakob De Haan,2000

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US