Mjedisi biznesor

Kjo lëndë siguron një kuptim të marrëdhënieve globale politike, ekonomike, sociale, teknologjike dhe ekologjike, në lidhje me institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe implikimet e tyre në biznes. Kornizat analitike, studimet e rastit dhe seminare kërkimore do të përdoren, në mënyrë që të zhvillojnë të menduarit analitik dhe shkathtësitë e vendimmarrjes te studentët.

Lënda është dizajnuar për të zhvilluar një kuptim të çështjeve makro-mjedisore që lidhen me bizneset ndërkombëtare dhe ekonominë dhe gjithashtu me akterët e ndërmarrjeve jobiznesore, të institucioneve etj.

 

Deri në fund të këtij kursi pritet që studenti do të jetë në gjendje të:

  • Përshkruajnë rëndësinë e globalizimit dhe ndikimin e tij në biznesin ndërkombëtar.
  • Diskutojnë zhvillimin e ekonomive të ndryshme politike ndërkombëtare.
  • Shpjegojnë ndikimin e institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare në biznesin ndërkombëtar.
  • Zhvillojnë një kuptim të gjerë të teorisë të tregtisë ndërkombëtare dhe të instrumenteve të politikave tregtare dhe implikimete tyre në biznesin ndërkombëtar.
  • Vlerësojnë mundësitë dhe sfidat që dalin në mjedisin ndërkombëtar.

 

Literatura bazë:

  • Menaxhimi, Shyqyri Llaci, 2006
  • Biznesi Ndërkombëtar, Ilia Kristo, 2004
  • Business and Its environment, David P. Baron, 2009

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US