Kontabilitet i menaxhmentit

Nga ky kurs studentet fitojne njohuri se si informatat nga kontabiliteti perdoren per vendime stratexhike, taktike dhe operative duke u fokusuar ne menaxhmentit strategjik te kostos. Fokusi eshte ne perdorimin e kostos dhe informatave te tjera te kontabilitetit ne marrjen e vendimeve adekuate, efektin ne sjelljen e menaxhmentit, dhe aplikimin ne formulimin dhe implementimin e strategjise, dhe ceshtjeve lidhur me dizajnimin dhe operimin e systemeve te kontrollit nga menaxhmentit.

 

Rezultatet e pritura - pas përfundimit të këtij semestri (lënde) studentët do të jetë në gjendje të:

  • Shpjegojnë dhe kuptojnë koncepte dhe segmente të kontabilitetit të menaxhmentit ne afarizmin bashkohor.
  • Të identifikojne llojet, sjelljet, dhe metodat e kalkulimit të kostove.
  • Ndërtojnë (hartojnë) normativa për ndërmarrjet prodhuese.
  • Analizojnë pragun e rrezikut (kosto-vëllim-fitim).
  • Të shpjegojnë metodat e kalkulimit të kostove sipas aktiviteteve.
  • Analizojnë dhe elaborojnë përllogaritjet variabile duke kryer raportimin e performancës.
  • Hartojnë i buxhetin fleksibël dhe përllogaritja standarde.

 

Literatura bazë:

  • Kontabiliteti i menaxhmentit, Dr. Lindita Lati &Dr.Manjola Naço, 2006
  • Kontabiliteti i Menaxhmentit, Skender Ahmeti, 2013
  • Introduction to management accounting, Horngren, Sundem, 2013

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US