Gjuhë angleze IV

Kjo lende u mundeson studenteve qe te zhvillojne dhe kultivojne perdorimin e gjuhes si mjet komunikimi si ne jeten e perditshme, profesionale dhe ate publike. Permes gjerave qe do te ligjerohen ne kete lende do t’u mundesohet studenteve qe te arrijne nivelin mbi mesatar te njohjes se gjuhes si dhe te aplikojne shkathtesite e komunikimit, duke u mbeshtetur ne zhvillimin e sistemit gjuhesor: te degjuarit, te folurit, te lexuarit dhe te shkruarit.

Qellimi i kesaj lende eshte:

 • Zhvillimi i shkathtesive te komunikimit
 • Te kuptuarit permes degjimit
 • Te folurit ne funksion te dhenies dhe marrjes se informacionit
 • Te lexuarit, lexim-kuptimi
 • Te kuptuarit e teksteve te shkruara
 • Te shkruarit e teksteve

Rezultatet e pritura

 • Vlereson dhe pergjigjet me goje ne gjuhe angleze per informatat, mendimet dhe pikat e ndryshme gjate diskutimeve te paraqitura
 • Analizon dhe vlereson informata te nxjerra nga tekste komplekse dhe nxjerr perfundime te argumentuara per te zgjeruar interpretimet e tyre
 • Perdor forma te caktuara te shkrimit duke perdor rregullat e drejtshkrimit ne perpikmeri.
 • Perdor drejt strukturen dhe rregullat standard te gjuhes
 • Demonstron shkathtesi organizative per pune ekipore ne realizimin e detyrave apo projekteve hulumtuese
 • Krahason burime te ndryshme te informimit per trajtimin e temave, argumenton saktesine, rrethanat dhe gjen ngjashmerite dhe dallimet si dhe i prezanton ato par ate tjereve.

 

Literatura bazë:

 

 • Elizabeth Walter, Diane Cranz and Dorn Glennon, Cambridge University Press, 2008.
 • Raymond Murphy, Grammar in Use, third edition with CD, Cambridge University Press,2004
 • New English File Upper-Intermediate Student's Book,  Oxford University Press Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig, 2011.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US