Biznesi ndërkombëtar

Lënda “Biznesi Ndërkombëtar” ka për qellim që tu ofrojë studentëve njohuri teorike dhe praktike lidhur më kushtet nën të cilat zhvillohen operacionet biznesore ndërkombëtare. Gjithashtu, kjo lëndë i pajisë studentet me njohuri për llojet e ndryshme te operacioneve biznesore ndërkombëtare si dhe procedurat e realizimit të operacioneve biznesore ndërkombëtare.

Njohja me ambientin dhe format e biznesit ndërkombëtar do të elaborohen dhe do të detalizohen në mënyrë që të kuptohet drejt rëndësia e biznesit ndërkombëtar në kushtet e liberalizimit të tregut dhe të globalizimit.

 

Pas përfundimit të kursit, studentet:

  • Do ti kuptojnë drejtë përmbajtjet e nocioneve të ndryshme nga fusha e biznesit ndërkombëtar,
  • Do të kenë njohuri për kushtet nën të cilat zhvillohen aktivitetet biznesore ndërkombëtare,

    -  Do të kenë njohuri për llojet e ndryshme të operacioneve biznesore ndërkombëtare,

  •   Do të jenë të aftë dhe të shkathtë që ti zbatojnë në praktikë operacionet e ndryshme biznesore ndërkombëtare,
  •   Do të jenë në gjendje që ti parashohin rreziqet të cilave u ekspozohen gjatë zbatimit të operacioneve biznesore dhe të zbatojnë masa adekuate mbrojtëse etj.

 

Literatura bazë:

  • Biznesi Nderkombëtar, Halil Kukaj, 2014
  • Biznesi ndërkombëtar, Ilia Kristo, 2004
  • International Business Environments, Daniel Radebaugh, 2011
  • International Business Environments, Daniel Radebaugh, 2011

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US